Raznolikost v zaposlovanju // Diversity Management
SKOPJE / PRESS RELEASE AND CLIPPING

24. 06. 2016

 

Press release:

LINK

 

Press clipping:

LINK

 

 
ZA PROEKTOT

Bezbedni i ednakvi: inkluziven pazar na trudot za inkluzivno opštestvo

 

Sekcija ŠKUC LL od Slovenija i organizacijata Ženska Alijansa od Skopje vo januari 2016 započnaa so implementacija na internacionalniot proekt imenuvan "Bezbedni i ednakvi: inkluziven pazar na trudot za inkluzivno opštestvo". Šestmesečniot internacionalen proekt će se realizira vo tri grada - Skopje, Tetovo i Ohrid. Proektot e poddržan od Evropskata Unija – IPA.

Glavnite celi na proektot se promoviranje aktivna inkluzija na licata vo najslaba pozicija na pazarot na trudot, zacvrsnuvanje na ulogata na relevantnite stejkholderi za razvoj na programite za socijalna inkluzija pri vrabotuvanjeto, i podignuvanje na vidlivosta i svesta vo opštestvoto za važnosta na prevencijata od diskriminacija pri vrabotuvanjeto.

Klučnite aktivnosti na programata se fokusirani na voveduvanje na oddržliv model za menadžment na nediskriminacijata i diverzitetot pri vrabotuvanjeto, identifikacija i razmena na najdobrite praktiki vo regionot i vo EU. Toa se sostoi od serija na kursevi za obuka na nevladinite organizacii koi rabotat vo domenot na čovekovite prava, trudovite sindikati i rabotodavcite, nacionalna ekspertska tribina i internacionalna konferencija na tema zacvrsnuvanje na gragjanskiot i socijalniot dijalog i vmrežuvanje za ednakvi možnosti, kako i kampanja za podignuvanje na svesta na tema diverzitet i inkluzivno opštestvo.

 

 

O PROJEKTU

Varnost in enakost: vključevalni trg dela za vključevalno družbo


Sekcija ŠKUC-LL in organizacija Ženska alijansa iz Skopja sta v januarju 2016 pričeli z izvajanjem mednarodnega projekta z naslovom »Varnost in enakost: vključevalni trg dela za vključevalno družbo«. Dvoletni mednarodni projekt bo potekal v treh mestih, in sicer v Skopju, Tetovu in Ohridu. Projekt podpira Evropska unija - IPA.

Osnovni namen in cilji projekta so promovirati aktivno vključevanje oseb v najšibkejšem položaju na trg dela, krepiti vlogo relevantnih deležnikov za razvoj programov socialne vključenosti v zaposlovanju, dvig vidnosti in ozaveščanje splošne javnosti o pomembnosti ukrepov proti diskriminaciji v zaposlovanju.

Osnovne dejavnosti programa so usmerjene k prenosu trajnostnega modela za nediskriminacijo in upravljanje raznolikosti v zaposlovanju, lociranju in izmenjavi dobrih praks v regiji in v EU. Sestoji iz ciklusa izobraževalnih seminarjev za nevladne organizacije s področja človekovih pravic, sindikate in delodajalce, strokovnega posveta in mednarodne konference o krepitvi socialnega in civilnega dialoga ter mreženju za enake možnosti in kampanje za ozaveščanje ter promocijo raznolikosti in vključevalno družbo.

 

 

ABOUT THE PROJECT

Safe and Equal: inclusive labor market for inclusive society


Section ŠKUC-LL from Slovenia and organization Women’s Alliance from Skopje started in January 2016 with the implementation of an international project named »Safe and equal: inclusive labor market for inclusive society«. Biannual international project will take place in three cities – Skopje, Tetovo and Ohrid. Project is supported by European Union - IPA.

The main aims and objectives of the project are promotion of active inclusion of people in the weakest position on the labour market, strengthening the role of relevant stakeholders for development of social inclusion programs in employment, and raising visibility and awareness in general society on importance of prevention of discrimination in employment.

The key activities of the program are focused to sustainable models for non-discrimination and diversity management in employment, identification and exchange of best practice in the region and in EU. It consists of series of training courses for human rights NGOs, trade unions and employers, a national expert tribune and an international conference on strengthening civic and social dialogue and networking for equal opportunities, and awareness raising campaign on diversity and inclusive society.

 

 
Uloga Evropskog parlamenta u zagovaranju uključenosti socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u politike različitosti

 

Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta

 

Nacionalna konferencija: „Jačanje društvenog dijaloga o pravima ranjivih grupa u zapošljavanju“
Beograd, 8. 10. 2015

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6
ŠKUC Alijansa