Raznolikost v zaposlovanju // Diversity Management
ORGANIZACIJE IZ SLOVENIJE I SRBIJE ZAJEDNO PROTIV DISKIMINACIJE NA RADNOM MESTU

TRAŽIMO HITNE MERE

LGBT osobe i druge ranjive grupe izložene su velikoj diskriminaciji prilikom zapošljavanja i na radnom mestu zbog  slabe implementacije antidiskriminacionih mera i nedostatka integralnog pristupa.

 

Beograd, 7. oktobra 2015. – Na juče održanoj konferenciji za medije organizacije civilnog društva LABRIS- organizacija za lezbejska ljudska prava, GAYTEN LGBT iz Srbije i ŠKUC LL iz Slovenije, predstavile su rezultate dvogodišnjeg projekta »Bezbednost i ravnopravnost« koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Jelena Vasiljević, predstavnica Labrisa istakla je da su u toku trajanja projekta ostvareni značajni rezultati. Edukovano je 64 aktivistkinja/aktivista iz Beograda, Novog Sada, Šabca, Smedereva, Vršca i Zrenjaninana koji su nakon treninga spremni da prepoznaju neravnopravnost u zapošljavanju i preispituju načine za inicijativu i svoj aktivni doprinos u  sprečavanja svih vrsta protivzakonite diskriminacije u zapošljavanju. U okviru projekta organizovan je okrugli sto "Zašto je međusobna saradnja bitna kod formulisanja politika nediskriminacije u zapošljavanju na teritoriji Srbije, regiona i EU“ i pripremljena su četiri priručnika: Mere protiv diskriminacije, Upravljanje različitostima pri zapošljavanju, Dobre prakse upravljanja raznolikošću i Dobre prakse sprovođenja mera protiv diskriminacije pri zapošljavanju.

Slovenačka organizacija Škuc LL prenela je  partnerima iz Srbije svoja dugogodišnja iskustva iz oblasti Upravljanje različitostima pri zapošljavanju i time ih je osnažila da nastave da se ovom temom bave u svojoj zemlji.

 


Jelena Vasiljević LABRIS, Nataša Sukič ŠKUC LL i Milan Đurić GAYTEN

 

Kako Nataša Sukič, predstavnica Škuc LL-a navodi „Bio je logičan korak sarađivati sa organizacijama iz Srbije s obzirom na našu zajedničku političku i kulturnu istoriju. Prenele smo im iskustva iz Slovenije i Evropske Unije, ali ovo svakako nije bio jednosmeran proces jer smo i mi dosta naučile. Posebno smo podržale naše partnere iz Srbije, Gayten i Labris, da u budućnosti intenzivnije rade na saradnji sa sindikatima iz Srbije, koji u ovom trenutku možda nisu dovoljno motivisani za ovu temu ali su značajan akter“

Istraživanja o diskriminaciji objavljena u publikaciji MERE PROTIV DISKRIMINACIJE U ZAPOŠLJAVANJU I ULOGA NEVLADINIH ORGANIZACIJA (www.raznolikost.org/index.php/publikacije.html) ukazuju da većina građana i građanki Srbije smatra da je društvo u kome živimo diskriminatorsko. Više od dve trećine ispitanika istaklo je zapošljavanje i/ili radno mesto kao oblast u kojoj je diskriminacija najprisutnija.

Milan Đurić iz organizacije Gayten LGBT napominje da se “u Srbiji se ne poklanja dovoljna pažnja zapošljavanju ranjivih i teže zapošljivih kategorija i da je neophodno da se preduzmu hitne mere i sistem pravila za pružanje jednakih mogućnosti i razvoj društvene odgovornosti u organizacijama i institucijama”

Na samom kraju konferencije najavljena je Nacionalna konferencija "Jačanje društvenog dijaloga o pravima ranjivih grupa u zapošljavanju" koja će se održati 8.oktobra 2015.godine u BEeogradu kao i Festival „Dani različitosti“ koji je planiran za 9.oktobar 2015.godine.

 

 
Nacionalna konferencija: „Jačanje društvenog dijaloga o pravima ranjivih grupa u zapošljavanju“

Rex, Jevrejska 6

 

 

Četvrtak, 8. 10. 2015. godine

 

 

Otvaranje konferencije (uvodna obraćanja)

 

10.00 – 10.05

Obraćanje domaćina konferencije: Milan Đurić, Gayten
LGBT

10.05 – 10.10 

Obraćanje počasne gošće konferencije: Suzana Paunović, Kancelarija za ljudska manjinska prava
10.10 – 10.15     

Obraćanje glavne Koordinatorke projekta: Nataša Sukič,
Škuc LL
10.15 – 10.20

Obraćanje lokalne Koordinatorke projekta: Jelena Vasiljević

 

 

Uloga i važnost društvenog dijaloga i učešća vladinih institucija i organizacija civilnog društva u promociji i organizovanju aktivnosti za ranjive grupe u sindikatima


10.20 – 10.30                                          

Uloga Evropskog parlamenta u zagovaranju uključenosti socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u politike različitosti: Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta

10.30 – 10.40


Uloga nacionalnog parlamenta u zagovaranju uključenosti socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u politike različitosti: UGS Nezavisnost
10.40 – 10.50Uloga Ministarstva za rad RS  u zagovaranju uključenosti socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u politike različitosti: Laslo Čikoš, Ministarstvo za rad RS, Državni sekretar
10.50 – 11.10 

Pauza za kafu
Moderacija: Tatjana Greif, Škuc LL

 

 

Dobre prakse i kampanja


11.10 – 12.30   
Okrugli sto: Kako dobiti podršku javnosti za upravljanje
različitosti pri zapošljavanju
Učesnici/e: Lepojka Carevic Mitanovski- Iz kruga,
Đurđica Ergić– Bibija, Aleksandra Nestorov-AŽC, Ivana
Stjelja-Praxis, Jelena Diković-novinarka

12.10 – 12.30

Diskusija
Moderacija: Biljana Maletin
12.30 – 14.00
Pauza za ručak

 

 

Nacionalne mreže OCD za zaštitu prava ranjivih društvenih grupa

 

14.40 – 14.50 Koalicija protiv diskriminacije

14.50 -  15.00

Žene protiv nasilja
15.00 – 15.10
Ženska romska mreža
15.10 – 15.20
Platforma LGBT organizacija
15.20 – 15.30

ERA- regionalna asocijacija
Moderacija: Biljana Maletin
15.30 – 15.45
Pauza za kafu

 

 

Zaključci konferencije

 

15.45 - 16.15 

Predstavljanje početnih predloga preporuka Konferencije,
rasprava i kopreporuke učesnika/ca Konferencije
Završne misli
Moderacija: Milan Đurić, Aleksandra Gavrilović


 
Bezbedni/e i jednaki/e: Nediskriminacija i menadžment diverziteta pri zapošljavanju

Partneri: Škuc-LL (Slovenija), Labris i Gayten-LGBT (Srbija)

Projekat u trajanju od 24 meseca nazvan „Bezbedni/e i jednaki/e: Nediskiminacija i menadžment diverziteta pri zapošljavanju“ predstavlja saradnju između slovenačkih i srpskih partnera. Ova akcija obuhvata promociju kulturnog diverziteta i izgradnje kapaciteta organizacija u zajednici koje za cilj imaju unapređenje prava diskriminisanih grupa, kao i pružanje usluga u manje razvijenim krajevima Srbije. Projekat je relevantan za EU u promociji i konsolidaciji demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Projekat promoviše rodni mejnstriming kao horizontalni prioritet razvoja politika EU i kreiranje zakona u svim sferama života i rada. Primereno tome, potrebe osoba sa posebnim potrebama poštuju se u svim segmentima ovog projekta (vebsajt koji je prikladan i friendly prema osobama sa posebnim potrebama, mesta sa posebnim prilazom za ove osobe, usluge). Relevantnost akcije je takođe u skladu sa implementacijom Evropske strategije za zapošljavanje: poboljšanje radnog okuženja i uslova za rad, uključujući zdravlje i bezbednost na poslu, i usklađivanje posla sa porodičnim životom; efikasna implementacija principa nediskriminacije i promocije njenog mejnstriminga kroz sve EU politike; efikasna implementacija principa roda.

Slaba implementacija antidiskriminacionih mera i nedostatak integralnog pristupa jednakim mogućnostima, glavni su razlozi zbog kojih su mnoge ranjive grupe prilikom zapošljavanja još uvek izložene diskriminaciji. U trenutku krize globalne ekonomije, poslodavci uvode finansijske restrikcije, koje čine ranjive i manjinske grupe još manje konkurentnim, a jednake mogućnosti postaju manje dostupne svima. Glavna prepreka u borbi protiv diskriminacije prilikom zapošljavanja je stigmatizacija manjinskih grupa i predrasude o tome kako su npr. osobe sa posebnim potrebama, Romi/kinje, starije osobe, mlađe osobe, migranti/kinje, LGBT osobe, žene, manje odgovorne/i, motivisane/i ili efikasni radnici/e, a da više imaju veze sa većim poslovnim rizikom, pa čak i gubicima. Mnoge radnice/i i oni/e u potrazi za poslom suočeni/e su sa teretom predrasuda i stereotipa, koji predstavljaju prepreku na njihovom putu ka jednakosti. Međutim, izgleda da uprkos zakonima koji štite, osnovne predrasude ostaju, duboko ukorenjene u mentalitetu ljudi i tradicionalnoj ideologiji, tako da ih je jako teško prevazići. Ali kada se to jednom desi, to je onda zauvek.

Kako bi se propitivale netolerancija, stereotipi i negativno razmišljanje, rano obrazovanje i podizanje svesti predstavljaju ključne elemente. Stoga smo razvili ideju o obrazovnom pilot projektu koji se fokusira na uvođenje novih mera za jednake mogućnosti i prenošenje slovenačkih dobrih praksi i inovativnog metoda za menadžment diverzitetom i antidiskriminaciju našim partnerima u Srbiji. Projekat uključuje treninge za one koji rade u ovoj važnoj oblasti, kao i identifikaciju i analizu dobrih praksi. Fokusirani smo na vođe projekata u domenu ljudskih prava, jer oni/e imaju interesovanje i pravi potencijal da menjaju mentalitet ljudi i predstave im nove ideje. Istovremeno nameravamo da sprovedemo kampanju za nacionalne medije koja se tiče podizanja svesti onih koji donose odluke i propise, društvene partnere i generalnu javnost. Naš cilj je aktivna promocija jednakih mogućnosti prilikom zapošljavanja i na tržistu rada.

Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (EU Civil Society Facility Serbia Programme). Priložene informacije ne moraju nužno da odražavaju poziciju ili mišljenje Evropske komisije.

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6
ŠKUC Alijansa